ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล"คนของพระราชารักษ์ภูมิปัญญาอาสาพัฒนาท้องถิ่น"   

(1 มีนาคม 2563)

   เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนในกิจกรรมที่ ๑ คนของพระราชารักษ์ภูมิปัญญาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ที่เป็นรูปธรรม ณ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความรักสามัคคี และความมีระเบียบวินัย