ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจฯ โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีฯ   

(19 กุมภาพันธ์ 2563)

   วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ดร.ชยุต อินทร์พรหม ประธานกรรมการหลักสูตรการพัฒนาชุมชน จัดประชุมการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องเรียนรวม 66-311 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาแกนนำผู้ปฏิบัติงาน ร่วมถึงการซักซ้อมความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชนในโครงการฯ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการมีความถูกต้องและเกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้