การประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ Green Office   

(11 กุมภาพันธ์ 2563)

   วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแต่ละหมวดและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินฯ ตลอดจนวิธีการรวบรวมหลักฐานและกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)