ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office)   

(22 มกราคม 2563)

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อกำหนดนโยบาย แผนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว โดยมี อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร และ คุณชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 4-105 อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์