โครงการ ๑๐๐ ปี ร้อยวรรณกรรม   

(15 มกราคม 2563)

   วันนี้ (15 มกราคม 2563) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ๑๐๐ ปี ร้อยวรรณกรรม กิจกรรมที่ 2 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของผู้ชนะการประกวดและบรรยายพิเศษ ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในบทบาทของมหาวิทยาลัย และมีทักษะในเชิงวรรณศิลป์ถ่ายทอดความเป็นราชภัฏตามทัศนคติให้ปรากฏ ทั้งนี้ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผศ. ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2548 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “100 ปีราชภัฏสงขลากับคุณูปการด้านวรรณศิลป์” นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย งานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) งานเขียนประเภทความเรียง และงานเขียนประเภทเรื่องสั้น ซึ่งมีผลการประกวดมีดังนี้ ***ผลการประกวดกวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) -ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวฟารีดา หวันเหล็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายแสนภูมิ กล้าอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภาวินี ศรีนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวตรีรัตน์ แก้วสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนางสาวมอญจิ่ง ลุงศิริ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ - ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสันดร แก้วเกิดมี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสราวุธ สัญญะโม และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายรัชชาพงษ์ นุตเจริญ และนายฉัตรปกรณ์ กำเนิดพลอย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ***ผลการประกวดความเรียง - ประเภทเยาวชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเบญญาภา อินสัน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเจิมอักษร ถนอมลิขิตวงศ์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” - ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ว เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีศักดา ไชยภาณุรักษ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายธนากร มีเทียม ***ผลการประกวดเรื่องสั้น - ประเภทเยาวชน รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายประณต พลประสิทธิ์ และ นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย - ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกาญจนา ชูแก้ว