การสร้างนักยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาค กศ.บป.   

(20 ธันวาคม 2562)

   เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาค กศ.บป.” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 46 คน ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะถึงกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและมีความเป็นผู้นำ รวมทั้งเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ “ผู้ถ่ายทอดความรู้” และนักประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ