สืบสานภาษาไทย   

(18 ธันวาคม 2562)

   เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบสานภาษาไทย” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 158 คน ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม และการสื่อสารภาษาไทยผ่านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ภาษาไทยอย่างรู้เท่าทันและตระหนักถึงการอนุรักษ์ภาษาไทยที่ดีงามของไทยสืบไป ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน