อบรมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนออย่างไรได้ใจผู้ฟัง”   

(14 ธันวาคม 2562)

   วันนี้ (14 ธันวาคม 2562) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีกับการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “นำเสนออย่างไรได้ใจผู้ฟัง” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 49 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-204 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองานในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญรัตน์ ดุกหลิ่ม หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้