เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE)   

(12 ธันวาคม 2562)

   วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU OPEN HOUSE) และประชุมครูแนะแนว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะ (จำนวน 7 คณะ) ประจำปีการศึกษา 2563 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแก่คณะครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจกับการแนะแนวและกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในโครงการ ฯ เป็นไปด้วยความคึกคัก