กลยุทธ์การสอนภาษาต่างประเทศ (ประสบการณ์ตรงจากญี่ปุ่น)   

(11 ธันวาคม 2562)

   เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการจัดการความรู้กลยุทธ์การสอนภาษาต่างประเทศ (ประสบการณ์ตรงจากญี่ปุ่น) ให้แก่อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 4-203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การสอนภาษาต่างประเทศ (ประสบการณ์ตรงจากญี่ปุ่น) ตลอดจนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิราวรรณ นาคสีทอง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้