HuSo ใส่ใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม   

(11 ธันวาคม 2562)

   เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HuSo ใส่ใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ 3Rs ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และรณรงค์ลดการใช้ถุงและแก้วพลาสติก นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการนำเสนองาน ทั้งนี้ ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ สารสิทธิ์ กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ดุหยง ตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง และนายกมลธรรม กาญจนัมพะ นักธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้