ทักษะการแปลเพื่อการทำงาน   

(11 ธันวาคม 2562)

   เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการแปลเพื่อการทำงาน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ระบบการทำงานของอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภัทรวดี องค์สกุล ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้