กิจกรรม Road Show โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จ.นครศรีธรรมราช   

(2 ธันวาคม 2562)

   วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 294 คน ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงขอเข้าศึกษาดูงาน 3 คณะด้วยกัน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตร และตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงร่วมจัดกิจกรรม Road Show เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจกับการแนะแนวและกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความคึกคัก