การสร้างนักยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคปกติ   

(30 พฤศจิกายน 2562)

   เมื่อวันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคปกติ” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะถึงกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความเป็นผู้นำ รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ “ผู้ถ่ายทอดความรู้” และนักประสานงานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป