Road Show แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สข   

(28 พฤศจิกายน 2562)

   วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2562) ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Road Show ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว