ประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพ ฯ ระดับอุดมศึกษา ม.ราชภัฏ พ.ศ. 2562   

(26 พฤศจิกายน 2562)

   วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุม เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณฐมน เสมือนคิด อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการประชุม ฯ ครั้งนี้