ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Road Show (จังหวัดพัทลุง)   

(25 พฤศจิกายน 2562)

   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.โชติกา รติชลิยกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) และนางสิตานัน แก้วเกาะสะบ้า นักวิชาการศึกษา (หน่วยวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Road Show คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยโรงเรียนพัทลุง โรงเรียนควนขนุน โรงเรียนประภัสสรรังสิต และโรงเรียนกงหราพิชากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป