Personal Branding ภาพลักษณ์ชวนจดจำ สร้างตนเองให้เป็นแบรนด์   

(23 พฤศจิกายน 2562)

   เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Personal Branding ภาพลักษณ์ชวนจดจำ สร้างตนเองให้เป็นแบรนด์” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษและการนิเทศ มีทักษะการทำงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรสันต์ ถาวรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการครั้งนี้