ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Road Show   

(20 พฤศจิกายน 2562)

   เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.โชติกา รติชลิยกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) และนางสิตานัน แก้วเกาะสะบ้า นักวิชาการศึกษา (หน่วยวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก : Road Show คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วยโรงเรียนสิริวัณวรี 2 โรงเรียนตะโหมด และโรงเรียนสตรีพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเตรียมตัวและปฏิบัติตนเองเพื่อเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป