ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   

(12 พฤศจิกายน 2562)

   วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562 ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย กิจกรรมที่ 1 : ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 115 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด้านการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยได้จริง ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการ ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา