การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น นักพัฒนามืออาชีพ   

(12 พฤศจิกายน 2562)

   วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562 ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ” ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 91 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรด้านการพัฒนานาแรงบันดาลใจในการเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ ร่วมทั้งการเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ และเกิดทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน และเกิดการพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ด้านใฝ่รู้ สู้งาน และสานสังคม ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการ ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา