เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกฯ (สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์ฯ)   

(12 พฤศจิกายน 2562)

   วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562 ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว จัดโครงการอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 จำนวน 56 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์ที่จำเป็นต่อวิชาชีพต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการ ณ ห้อง 4-204 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา