สำรวจความต้องการและพัฒนาฯ (เทศบาลเมืองเขารูปช้าง)   

(18 ตุลาคม 2562)

   เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้นเพื่อสำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและจัดทำแผนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา