สำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ (อบต.เกาะยอ)   

(25 ตุลาคม 2562)

   เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้นเพื่อสำรวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการและจัดทำแผนในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา