ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ปี4)   

(1 พฤศจิกายน 2562)

   เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ (ปี4) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบเกณฑ์การประเมิน และขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ และการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์นิเทศก์ ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา