สิงห์สมิหลาพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)   

(16 ตุลาคม 2562)

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สิงห์สมิหลาพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 207 คน ณ ห้องประชุมเกษตรปาริฉัตร ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 และมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยใช้ฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน การสื่อสารและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ ปานเจี้ยง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการครั้งนี้