ประชุมความร่วมมือระหว่างคณะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีฯ   

(1 ตุลาคม 2562)

   วันนี้ (1 ตุลาคม 2562) คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดประชุมความร่วมมือระหว่างคณะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในการประชุม มีคณะเข้าร่วมการประชุม จำนวน 8 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุม (4-105) คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา