ประทับไว้ในดวงจิต 2562   

(25 กันยายน 2562)

   คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีอำลาชีวิตราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีคำ บัวโรย อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียน 4/2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ฯ สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้ และปีที่ผ่านๆ มา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ และในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ