การประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”   

(7 สิงหาคม 2562)

   เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ,ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ, อ.จิรภา คงเขียว ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช , มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา , มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี , มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ) ร่วมกันเปิดโครงการประชุมวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ผ่านมา