4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่   

(11 กรกฏาคม 2562)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "4 ปีกับเส้นทางวัยรุ่นยุคใหม่" ให้แก่นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา