การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   

(28 มิถุนายน 2562)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา