First Meet เรามาเล่นกัน @ HuSo Zone (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์)   

(26 มิถุนายน 2562)

   ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "First Meet เรามาเล่นกัน @ HuSo Zone (น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์)" ให้แก่กนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 530 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับคณะและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง อาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับการพัฒนาสภาพร่างกายและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม 1 บริเวณลานหน้าโรงเรียนสาธิต และลานกิจกรรมอาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา