หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   

(25 มิถุนายน 2562)

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา