หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   

(20 มิถุนายน 2562)

   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อเสลา (4-105) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา