หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   

(19 มิถุนายน 2562)

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 4-203 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา