เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (ฝากใจไว้ที่ HuSo)   

(10 เมษายน 2562)

   ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน" (ฝากใจไว้ที่ HuSo) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในทักษะความรู้เกี่ยวกับโลก และเกิดทักษะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ด้านใฝ่รู้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอประชุม 1, ลานหน้าอาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา