การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ   

(22 มีนาคม 2562)

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 140 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของบุคลากรด้านการพัฒนาแรงบันดาลใจในการเป็นนักพัฒนารุ่นใหม่ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ เกิดทักษะและมารยาททางสังคมในโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ รวมทั้งเกิดการพัฒนาทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทักษะความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 4 ด้าน และเกิดการพัฒนาทักษะตามอัตลักษณ์ของคณะฯ ด้านใฝ่รู้ สู้งาน และสาสนสังคมต่อไป ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม (4-404) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์