อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์”   

(22 มีนาคม 2562)

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการทำวิจัยด้านภาษาอังกฤษ” กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบวิธี และกระบวนการในการทำวิจัยทางด้านภาษาอังกฤษ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการไปใช้จริงในการทำวิจัยของตนเองได้ ณ ห้องประชุม 4 - 404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา