จัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย   

(14 มีนาคม 2562)

    เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมที่ 2 จัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ซึ่งมี 17 ตำบล รวม 62 หมู่บ้าน จำนวน 620 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่านการเรียนรู้จากสื่อการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมโนราห์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมมลายู “รู้รักสามัคคีเป็นหน้าที่พลเมือง ตามพระราโชบาย ร.10” รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถดำเนินการในการสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ผ่านมา