ศึกษาเรียนรู้และสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพนักศึกษาราชภัฏภาคใต้-ภาคอีสาน   

(28 กุมภาพันธ์ 2562)

   หน่วยกิจการนักศึกาา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาเรียนรู้และสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพนักศึกษาราชภัฏภาคใต้-ภาคอีสาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในพื้นที่ที่แตกต่างด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน เมื่อวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี, ปทุมธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา าและจังหวัดสมุทรสงคราม