ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก Road Show ครั้งที่ 1   

(28 มกราคม 2562)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก Road Show ครั้งที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา และจังหวัดปัตตานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรที่เปิดสอนมากขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตะโหมด โรงเรียนวชิรธรรมสถิต โรงเรียนกงหราพิชากร โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ และโรงเรียนกันตังพิทยากร