อบรมและศึกษาเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาภูมิสารสนเทศ SKRU-USM   

(21 มกราคม 2562)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมและศึกษาเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาภูมิสารสนเทศ SKRU-USM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระห่างนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และนักศึกษาจาก School of Humanities, Universiti Sains Malaysia เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, บริเวณหาดสมิหลา, บริเวณพื้นที่เกาะยอ, บริเวณหมู่บ้านบ้านบน และบริเวณย่านเมืองก่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา