เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา SKRU OPEN HOUSE    

(19 ธันวาคม 2561)

   วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “SKRU OPEN HOUSE” เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแก่อาจารย์แนะแนว และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดสงขลา, พัทลุง, และจังหวัดสตูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ