แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นิวซีแลนด์ : กระทงไทย Go อินเตอร์   

(29 พฤศจิกายน 2561)

   อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-นิวซีแลนด์ : กระทงไทย Go อินเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยมาถ่ายทอดให้กับชาวต่างชาติ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก ความหวงแหนในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งทางคณะฯ ได้เชิญนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงของไทย ชมการแสดงชุดภูมิใจใต้ ในขณะเดียวกันนักศึกษาจากต่างแดนได้นำการแสดงศิลปะพื้นเมืองในชื่อ Pai Dance และ Haka มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกชั้นปี ได้รับชมด้วย อันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสองประเทศ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา