การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง   

(27 พฤศจิกายน 2561)

   สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในหัวข้อ การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ การเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของอาจารย์ภายในคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 4-105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา