วิพากษ์แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2565   

(29 ตุลาคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 : วิพากษ์แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2562-2565 เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผลกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4-105, 4-204, 4-301, 4-307 และห้องประชุม 3-305 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา