ผู้มีจิตศรัทธารวม 20 ราย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ   

(3 ตุลาคม 2561)

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวม 20 ราย เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้คณะได้ดำเนินการจัดสรรเงินบริจาคดังกล่าวและมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 25 ราย เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4-105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา