ทักษะภาษาอังกฤษกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์   

(12 กันยายน 2561)

   โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการสิงห์สมิหลาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2651 กิจกรรมที่ 2.3 ทักษะภาษาอังกฤษกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21