ปลูกนักอ่าน   

(12 กันยายน 2561)

   โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกนักอ่าน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยทุกชั้นปี ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน มีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การอ่านกับนักเขียนอาชีพ และเกิดความตระหนักที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านงานเขียนในชีวิตประจำวันและวิชาที่กำหนดให้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ