"เป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ "   

(7 กันยายน 2561)

    หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกชั้นปี ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมอาคารเรียน 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต้านอาหารการกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้ จนเกิดความสำนึกและห่วงแหนคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งช่วยกันอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป